O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Karnieszewice położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim, sławieńskim i grodzkim Koszalin. Od północy graniczy z Morzem Bałtyckim. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 18102,72 ha, w tym grunty leśne zalesione i niezalesione zajmują powierzchnię 17372,37 ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew i krzewów leśnych, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie i pielęgnację upraw leśnych oraz pielęgnowanie drzew i drzewostanów.

Ochrona lasu

Dla leśników ochrona lasu to nie tylko ochrona samych drzew i związanego z nimi surowca drzewnego, ale przede wszystkim jest to ochrona całego ekosystemu leśnego.

Użytkowanie lasu

Ze wszystkich funkcji jakie spełnia las, jako główną należy wymienić funkcję gospodarczą, która nierozerwalnie związana jest z pozyskaniem surowca drzewnego. Użytkowanie lasu to prace związane z planowaniem i racjonalnym pozyskiwaniem drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Karnieszewice prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Karnieszewice na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 18.04.2017 r. Nr. DL-I.611.15.2017.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Lasach Państwowych prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Pod pojęciem łowiectwa rozumiemy ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Ochrona przyrody

Rezerwaty przyrody to jedna z podstawowych obszarowych form ochrony przyrody. Są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt, grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi lub kulturowymi.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo nie pełni nadzoru nad lasami niepaństwowymi.