Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka w Lasach Państwowych prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Pod pojęciem łowiectwa rozumiemy ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 

Najważniejszymi celami łowiectwa są:

  • ochrona, zachowanie różnorodności i racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych (zachowanie występującej zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego),
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny (poprawa naturalnych warunków żerowych
    i osłonowych),
  • uzyskiwanie właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny– regulowanie jej stanów ilościowych, przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego (głównie minimalizowanie szkód w uprawach leśnych
    i młodnikach oraz uprawach rolnych),
  • spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji łowieckich oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

 

Nadleśnictwo należy do II Rejonu Hodowlanego RDLP w Szczecinku. Obszar całego Nadleśnictwa został podzielony na 14 obwodów łowieckich, na których gospodarkę łowiecką prowadzi 7 kół łowieckich : "Echo" Sianów, "Słonka" Koszalin, "Bekas" Koszalin, "Jeleń" Koszalin, "Dzik" Koszalin, "Dzik" Polanów, "Bielik" Sławno.

 

Najliczniej występującą zwierzyną są: sarny, jelenie i dziki. Ze względu na zdrowe drzewostany i bogate siedliska teren Nadleśnictwa jest bardzo atrakcyjny dla zwierzyny leśnej. Stan ten wymaga od Nadleśnictwa i kół łowieckich poświęcenia wielkiej uwagi na stworzenie odpowiednich warunków dla bytowania zwierzyny łownej, aby wyrządzane przez nią szkody w uprawach i młodnikach nie stanowiły zagrożenia dla lasu.

W załączniku ulotka i karta zestrzału.