Lista aktualności Lista aktualności

Informacje o Nadleśnictwie Karnieszewice

Nadleśnictwo Karnieszewice położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim, sławieńskim i grodzkim Koszalin. Od północy graniczy z Morzem Bałtyckim. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 18 984,65 ha, w tym grunty leśne zalesione, niezalesione i związane z gospodarką leśną zajmują powierzchnię 18 246,56 ha.

Ukształtowanie terenu Nadleśnictwa Karnieszewice oraz pokrywa geologiczna to wynik cofania się lądolodu ostatniego północno-polskiego zlodowacenia w stadiale pomorskim. Przeważa teren równinny, niekiedy urozmaicony pojedynczymi wałami moren czołowych. Najwyższym punktem położonym na terenie Nadleśnictwa jest Góra Krzyżanka (Góra Chełmska) zlokalizowana w granicach miasta Koszalin, której wysokość bezwzględna wynosi 136,2 m n.p.m. Najniższym punktem jest brzeg Morza Bałtyckiego.

Nadleśnictwo Karnieszewice leży w dziale wodnym rzek Przymorza, w którym wody odprowadzane są bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Sieć rzeczną w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa stanowią głównie rzeki: Grabowa z Bielawą, Unieść z Polnicą i Rówienką, Dierżęcinka i Strzelnica oraz ich dopływy. Największymi jeziorami na terenie Nadleśnictwa są jeziora Jamno (pow. 2240 ha) i Bukowo (pow. 1747 ha), które powstały przez odcięcie mierzejami dawnych zatok morskich.

Głównym gatunkiem lasotwórczym w lasach Nadleśnictwa jest sosna, panująca na 62,5 % powierzchni, jednak również istotnymi gatunkami są: buk (14,08% pow.), brzoza (6,98% pow.), olsza (6,41% pow.), dęby (4,11% pow.) i świerk (3,89% pow.). W strukturze wiekowej lasów Nadleśnictwa przeważają drzewostany w wieku od 69 lat.

W obszarze Nadleśnictwa występuje wiele cennych przyrodniczo obszarów jak obszary Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski", rezerwaty przyrody czy też użytki ekologiczne. Łączna powierzchnia obszarów chronionych na terenie Nadleśnictwa wynosi ponad  10.000 ha.

Doświadczenie i wiedza leśników pracujących w Nadleśnictwie Karnieszewice pozwala na prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, która zgodnie z ustawą o lasach rozumiana jest jako działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów.

Dzięki konsekwentnie prowadzonej przemyślanej gospodarce leśnej, działaniom z zakresu edukacji leśno- przyrodniczej oraz szeregu prac związanych z ochroną przyrody, Nadleśnictwo Karnieszewice w 2011 roku zostało włączone do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie". W ramach LKP Nadleśnictwo Karnieszewice planuje badać nowe rozwiązania w gospodarce leśnej, a także szerzyć edukację przyrodniczą w celu przedstawienia lasu - nie tylko jako drzewostanów produkujących drewno, lecz jako najbardziej złożonego ekosystemu występującego w przyrodzie.

Serdecznie zapraszam do lasów Nadleśnictwa Karnieszewice!

Nadleśniczy

Tadeusz Lewandowski