Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Ze wszystkich funkcji jakie spełnia las, jako główną należy wymienić funkcję gospodarczą, która nierozerwalnie związana jest z pozyskaniem surowca drzewnego. Użytkowanie lasu to prace związane z planowaniem i racjonalnym pozyskiwaniem drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu.

Nadleśnictwo działa na podstawie 10-letnich Planów Urządzania Lasu, opracowanych przez  Biuro Urządzania Lasu i zatwierdzanych przez Ministra Środowiska.

Plan ten zgodny jest z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, która zakłada:

- zwiększenie zasobów leśnych poprzez planowanie pozyskania drewna
w zależności od przyrostu miąższości i poprzez planowanie dodatkowych zalesień,

-zwiększenie odporności ekosystemów leśnych poprzez popieranie różnorodności genowej, gatunkowej i strukturalnej, wykorzystywanie procesów naturalnych
i dostosowywanie gatunków do warunków siedliskowych,

- zapewnienie odpowiedniego poziomu pozyskania produktów leśnych tak w okresie bieżącym, jak i w przyszłości, przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko,

- popieranie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych przez preferowanie odnowień naturalnych, wprowadzanie gatunków rodzimych, ochronę cennych biotopów,

-zachowanie funkcji ochronnych lasów,

-utrzymanie innych funkcji społeczno-ekonomicznych.

W strukturze wiekowej lasów Nadleśnictwa Karnieszewice dominują drzewostany
w wieku od 41 do 50 lat, czyli IIIa klasy wieku. Drzewostany ponad 100-letnie występują na 11,4% powierzchni. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 64 lata.

Realizując zadania gospodarcze, Nadleśnictwo wykonuje w pierwszej kolejności te, które wynikają ze stanu sanitarnego oraz potrzeb hodowlanych lasu.

Średnioroczny rozmiar cięć wynosi 85 tys. m3 grubizny, z czego ponad połowa to użytki przedrębne. W użytkowaniu rębnym przeważają cięcia zrębami częściowymi. Stanowią one ok. 88 %.