Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Karnieszewice prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Karnieszewice na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 18.04.2017 r. Nr. DL-I.611.15.2017.

Ogólne cele i zasady prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej określa Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, która pod pojęciem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej rozumie „działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasu i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów”.