Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody w Nadleśnictwie Karnieszewice

Rezerwaty przyrody to jedna z podstawowych obszarowych form ochrony przyrody. Są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt, grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi lub kulturowymi.

Rezerwat Łazy -  pow. 220,13 ha, utworzony w leśnictwie Iwięcino. Rezerwat powstał w celu zachowania ekosystemów torfowiskowych i leśnych z ich spontaniczną dynamiką oraz unikatowym bogactwem florystycznym, w tym, szczególnie
z populacjami woskownicy europejskiej i storczyka Fuchsa. Przedmiotem ochrony jest naturalnie wykształcony kompleks lasów wilgotnych i bagiennych
oraz różnorodne łąki i szuwary między jeziorami Jamno i Bukowo. Flora roślin naczyniowych tego rezerwatu odznacza się dużym bogactwem, występuje tu wiele gatunków chronionych i zagrożonych takich jak : bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski, przylaszczka pospolita, bażyna czarna, podkolan biały, bagno zwyczajne, kruszczyk szerokolistny, bobrek trójlistkowy, narecznica grzebieniasta.

Na szczególną uwagę i ochronę zasługują zarośla woskownicy europejskiej, jest to największy obszar występowania tej rośliny na Pomorzu Środkowym.
W Nadleśnictwie Karnieszewice przebiega również północno-wschodnia granica występowania tego gatunku.

 

Rezerwat Jodły Karnieszewickie- o pow. 36,81 ha, utworzony w leśnictwie Sianów. Celem powołania rezerwatu jest zachowanie starodrzewia jodłowego poza granicą naturalnego zasięgu jodły. Głównym przedmiotem ochrony jest występująca
w składzie drzewostanu jodła pospolita, pochodząca ze sztucznych nasadzeń
w drzewostanach sosnowych, bukowo-sosnowych i świerkowo-sosnowych wykonanych w połowie XIX wieku. W chwili obecnej wiele jodeł w rezerwacie osiągnęło monumentalne rozmiary. Pierśnica ponad czterystu egzemplarzy mieści się w przedziale 45 - 65 cm . Dwanaście egzemplarzy osiągnęło pierśnicę ponad 100 cm, przy wysokości 32 metrów. Na terenie rezerwatu występuje 230 gatunków flory oraz 74 gatunki fauny.

 

Rezerwat Parnowo- położony jest w powiecie koszalińskim, gminie Biesiekierz,
w leśnictwie Mścice. Zajmuje powierzchnię 62,58 ha. Całość stanowią grunty nieleśne. Jest to rezerwat faunistyczny. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych rzadkich gatunków ptaków. Rezerwat jest położony w bezodpływowej niecce terenowej. Powierzchnia zlewni, głównie zalesionej, zasilającej torfowisko rezerwatu wynosi 2,82 km2. Spośród wielu gatunków gniazdujących w rezerwacie do rzadkich na tym terenie należą: mewa pospolita, brodziec samotny, sieweczka rzeczna, dziwonia i łabędź krzykliwy.

Rezerwat Bielica - położony jest w powiecie grodzkim Koszalin w leśnictwie Koszalin. Obejmuje powierzchnię 1,30 ha w całości stanowiącą grunty leśne zalesione. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych gleb bielicowych, wykształconych z lekkich osadów żwirowo piaszczystych bez wpływu wód gruntowych. Najciekawszymi osobliwościami rezerwatu są wyraźnie wykształcone poziomy genetyczne luźnej bielicy żelazistej z osadów żwirowo piaszczystych, którą porasta starodrzew sosnowy (160 l.).

 

Rezerwat Sieciemińskie Rosiczki - jest położony w powiecie Sławno, gminie Malechowo w leśnictwie Sieciemin. Obejmuje powierzchnię 12,22 ha w tym ochronie ścisłej podlega obszar: 4,01 ha, a ochronie czynnej powierzchnia: 7,74 ha. Celem ochrony przyrody proponowanego rezerwatu jest zachowanie torfowiska przejściowego z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin- przede wszystkim czterema odmianami rosiczek.

Spośród roślin naczyniowych objętych ochroną prawną na terenie rezerwatu występują: turzyca bagienna, rosiczka długolistna, rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, rosiczka owalna, bagno zwyczajne, bagnica torfowa, pływacz zaniedbany, pływacz drobny, grzybień północny.

 

 

Uwaga:

Tylko rezerwaty „Sieciemińskie Rosiczki" i „Bielica" są częściowo udostępnione dla ruchu turystycznego. W przypadku pozostałych, na wejście do rezerwatu, należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.