Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”

W Polsce podstawą prawną dla wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu jest Ustawa o ochronie przyrody, która określiła je jako tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karnieszewice zlokalizowany jest obszar chronionego krajobrazu "Koszaliński pas Nadmorski" (powierzchnia w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa wynosi 4570,34 ha). Obszar obejmuje pas pradoliny nadmorskiej wraz z jeziorami przymorskimi (Jamno, Bukowo, Kopań), równinę polodowcową, poprzecinaną przymorskimi rzekami (Parsętą, Grabową, Wieprzą) oraz pasmo wzgórz morenowych, leżące na wschód od Koszalina. Głównymi walorami tego obszaru są:

  • urozmaicona rzeźba terenu z wieloma kompleksami leśnymi oraz rozległymi kulturowymi powierzchniami upraw rolnych,
  • krajobraz nadmorski, charakterystyczny dla Wybrzeża Środkowego,
  • malownicze, głęboko wcięte w powierzchnię doliny rzek przymorskich, które tutaj uchodzą do morza,
  • siedliska przyrodnicze podlegające szczególnej ochronie,
  • wzgórza moreny czołowej i przymorskie jeziora,
  • miejsca lęgowe i siedliska rzadkich i ginących zwierząt,
  • trasy przemieszczania się ptactwa w okresie wiosennych i jesiennych przelotów.