Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to program prowadzony w krajach Unii Europejskiej, który polega na utworzeniu sieci obszarów objętych ochroną. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy.

Na Terenia Nadleśnictwa Karnieszewice położone są cztery obszary siedliskowe Natura 2000, są to:

 

- „Jezioro Bukowo" (PLH320041)- obszar obejmuje duże jezioro przymorskie wraz
z mierzeją oddzielającą od morza przylegające do jeziora dwa kompleksy leśne: borów i brzezin bagiennych i łęgów w odmianie przymorskiej oraz bagien
z woskownicą europejską porastających wysokie torfowisko typu bałtyckiego.

- „Dolina Grabowej" (PLH320003)- obejmuje teren od obszaru źródliskowego, aż po pradolinę i jej południowy skraj w okolicy Sulechówka. Obszar źródliskowy położony jest w dobrze zachowanej, półnaturalnej mozaice torfowisk, wilgotnych i świeżych łąk, jezior i oczek śródpolnych oraz lasów (z dużym udziałem grądów i buczyn). Dalej rzeka płynie doliną przez krajobraz morenowy o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Na zboczach doliny i w jej sąsiedztwie występują płaty buczyny, przy rzece bardzo dobrze wykształcone są płaty grądów i wilgotnych łąk. Rzeka zachowana w stanie zbliżonym do naturalnego, ma charakter pstrągowy.

- „Bukowy Las Górki" (PLH320062)- obszar stanowi zwarty kompleks leśny, położony w krajobrazie morenowym, w bliskości Jeziora Jamno i miasta Koszalin. W obszarze występują płaty starodrzewi z dominacją grądów subatlantyckich, łęgu jesionowego
i buczyn.

- „Dolina Bielawy" (PLH320053)- obszar obejmuje odcinek doliny niewielkiej rzeki pomorskiej, zasilanej źródliskami i mającej charakter rzeki włosienicznikowej, wraz
z lasami w dolinie i na jej zboczach. Bielawa przez większą część swego biegu płynie głęboko wciętą doliną, na dnie której- przy rzece, która zachowała naturalny charakter - wykształciły się łęgi olszowe, a na zboczach, grądy, dąbrowy i kwaśne buczyny.