O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Karnieszewice położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim, sławieńskim i grodzkim Koszalin. Od północy graniczy z Morzem Bałtyckim. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 18 984,65 ha, w tym grunty leśne zalesione, niezalesione i związane z gospodarką leśną zajmują powierzchnię 18 246,56 ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew i krzewów leśnych, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie i pielęgnację upraw leśnych oraz pielęgnowanie drzew i drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest bardzo istotną dziedziną nauki mającą na celu zapewnienie lasom bezpieczeństwa i stworzenia warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Polega na wykorzystywaniu wiedzy z innych dziedzin leśnych takich jak: typologia, ekologia, urządzanie lasu, hodowla, użytkowanie czy łowiectwo. Ochrona lasu polega przede wszystkim na dostrzeganiu związków między warunkami siedliskowymi, a przebiegiem zmian w liczebności organizmów oraz rozumieniem ich powiązań w biocenozie. Z tego powodu jest jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. z nimi surowca drzewnego, ale przede wszystkim jest to ochrona całego ekosystemu leśnego.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Karnieszewice prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Karnieszewice na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 18.04.2017 r. Nr. DL-I.611.15.2017.

Ochrona przyrody

Rezerwaty przyrody to jedna z podstawowych obszarowych form ochrony przyrody. Są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt, grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi lub kulturowymi.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo nie pełni nadzoru nad lasami niepaństwowymi.