Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie”

Leśne Kompleksy Promocyjne to zwarte, duże powierzchnie lasów, często obejmujące terytorium kilku nadleśnictw. Zostały powołane na obszarze całego kraju, dzięki czemu pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i złożoność pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku istniał do 2011 roku- Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warcińsko-Polanowskie". Jednak praca edukacyjno- promocyjna Nadleśnictw Polanów i Warcino, spowodowała,
że zainteresowanie społeczeństwa działalnością Lasów Państwowych na tyle wzrosło, że należało poszerzyć obszar działalności LKP.

 

Rzeźba terenu obu nadleśnictw tworzących do tej pory LKP jest silnie zróżnicowana, charakterystyczna dla moreny czołowej ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Występują tu liczne wzgórza morenowe o stromych zboczach porośniętych głównie lasami liściastymi, tzw. buczyną pomorską. W obu nadleśnictwach występują niemal wszystkie siedliska przyrodnicze, charakterystyczne dla Pomorza Zachodniego. Niemal, bo oczywiście brakowało w LKP siedlisk związanych z  pasem nadmorskim. Tak więc, gdy zapadła decyzja o podjęciu prac nad powiększeniem Leśnego Kompleksu Promocyjnego, jako dodatkowego partnera wskazano Nadleśnictwo Karnieszewice, jedno z nadmorskich nadleśnictw w RDLP Szczecinek.

 

W wyniku dołączenia nowego partnera, nazwa LKP uległa zmianie na „Lasy Środkowopomorskie". Nazwa ta wskazuje nie tylko jednoznaczną lokalizację obszaru, ale również mówi sporo o przyrodzie tego miejsca. Należy w tym miejscu przywołać postać Profesora Ryszarda Zaręby, który w swojej książce „Puszcze, bory i lasy Polski" wyróżniał m.in. puszczę koszalińską. Puszcza to nic innego jak wielki kompleks leśny, oznaczający w przeszłości pustać czyli niezamieszkały, odludny obszar, porośnięty pralasami lub praborami. Puszcze to również bogate drzewostany pod względem składu gatunkowego i struktury warstwowej, a właśnie w taki sposób można scharakteryzować lasy trzech nadleśnictw, które tworzą obecnie LKP. Czwartym członkiem Leśnego Kompleksu Promocyjnego jest Miasto Koszalin, które posiada około 100 ha lasu komunalnego. Nie bez znaczenia jest również fakt,
że Koszalin to druga pod względem wielkości aglomeracja miejska w województwie Zachodniopomorskim, a samo miasto liczy dziś niemal 110 tyś. mieszkańców. Jest to również prężnie działający ośrodek akademicki i kulturotwórczy w regionie.

W Leśnym Kompleksie Promocyjnym, nadleśnictwa wraz z partnerem samorządowym, starają się wypracować kompromis między gospodarka leśną, ochroną przyrody, badaniami naukowymi oraz edukacją i turystyka leśną. Główną ideą działania LKP jest rozwój zrównoważony w czasach silnego wpływu cywilizacji. Jest to również miejsce, gdzie wprowadza się do leśnictwa nowe technologie i stale zwiększa się umiejętności kadry zarządzającej lasem. Udane rozwiązania powstałe m.in. w zakresie hodowli lasu, ochrony przyrody zostają wprowadzane i upowszechniane we wszystkich lasach zarządzanych przez PGL LP.

Leśne Kompleksy Promocyjne to również platforma dialogu i współpracy pomiędzy leśnikami, a społeczeństwem. Każde LKP posiada bowiem radę społeczno-naukową w skład której wchodzą autorytety naukowe, przedstawiciele władz samorządowych, czy też osoby obdarzone szczególnym zaufaniem społeczności lokalnych.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie" jest jednym z 25 LKP utworzonych przez Lasy Państwowe. Jego powierzchnia wynosi ponad 55 tyś. ha i obejmuje tereny najciekawsze pod względem przyrodniczym i turystycznym w regionie. To właśnie tutaj Lasy Państwowe przygotowały dla turystów szlaki rowerowe, piesze, konne, a także obiekty edukacyjne. W Leśnym Kompleksie Promocyjnym na terenie RDLP Szczecinek najciekawszymi obiektami pod względem turystycznym są m.in. Arboretum Karnieszewice z kolekcją drzew powstałą w 1881 roku, dawny pałac hrabiego Otto von Bismarck'a w Warcinie, w którym obecnie mieści się technikum leśne czy też tajemnicze monolity w Nadleśnictwie Polanów.